Privacy Policy

1. Inschrijving

Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst. Na betaling bent u verzekerd van deelname. Bij inschrijvingen geldt dat er binnen 14 werkdagen nog kostenloos afgezien kan worden van deelname.

2. Aanwezigheid

Wij verwachten 90% aanwezigheid voor het verkrijgen van een deelnemerscertificaat.

3. Betaling

Voor de 7-daagse opleiding hanteren wij een betalingsregeling in 4 termijnen. De eerste termijn wordt bij inschrijving via Ideal betaald. U wordt verzocht zelf zorg te dragen voor de betaling van de drie overige termijnen. Uiterlijk 1 maand van te voren dient het volledige bedrag betaald te zijn.

4. Annuleringsvoorwaarden.

U kunt tot 4 weken voor aanvang van de workshop annuleren. U krijgt dan uw inschrijfgeld binnen 1 maand teruggestort met inhouding van 25 euro administratiekosten.

Binnen 4 weken voor aanvang betaalt u de helft van het cursusgeld en binnen 1 week voor aanvang kunnen we helaas, ongeacht de reden van annulering, geen restitutie verlenen. Wij staan altijd open om u een andere mogelijkheid te bieden de workshop alsnog te volgen.

U kunt de 7-daagse opleiding kostenloos annuleren tot 2 maanden voor aanvang. De kosten die daarna in rekening gebracht worden zullen in overleg met u bepaald worden.

5. Annulering door de Kontekst

Bij onvoldoende inschrijvingen of overmacht (bijvoorbeeld ziekte van de trainer) behoudt de Kontekst Gooise Meren zich het recht voor de opleiding of workshop te annuleren. Bij onvoldoende aanmeldingen hoort U dat uiterlijk tien dagen voor aanvang. De eventueel betaalde kosten worden volledig gerestitueerd.

6. Intellectueel eigendom

Het is de deelnemer niet toegestaan om het draaiboek van de workshop en de opleiding

in eigen beheer identiek uit te voeren of aan te bieden. Dat is in strijd met het intellectuele eigendomsrecht.

“Een taal erbij – de Marleen Diekmann methode ”is een beschermde naam vastgelegd bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 0920337.

Op de teksten op de website berust copyright.

7. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Alle deelnemers en docenten zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie en niet aan derden door te geven.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het genereren van deelnemers- en presentielijsten, facturatie en het versturen van nieuwsbrieven.

Indien u de nieuwqsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven via de “unsubscribe” button onderaan de nieuwsbrief of een mail sturen naar ady@dekontekstgooisemeren.nl

8. Veiligheid

De deelnemer verplicht zich, om ter plaatse van de scholing geldende gedragsregels en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Van de deelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht.

Het is niet toegestaan op video of geluidsopnames te maken tijdens de scholing. Het maken van foto’s is goedgekeurd alleen voor eigen gebruik.

9. Klachtenregeling

Doel

Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen het trainingsbureau de Kontekst.

Door deze structurering dienen klachten van opdrachtgevers zodanig te worden ontvangen, geregistreerd, behandeld en geëvalueerd dat:

-de klant zo goed als mogelijk tevreden wordt gesteld;

-herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Werkwijze

Ontvangen en registreren van een klacht

De klacht dient schriftelijk in gediend te worden bij de Kontekst Gooise Meren. Postadres: Nieuwe Englaan 15 1404 EA te Bussum. Ter attentie van A.F. van Doornik.

Behandelen van een klacht

Klachten worden altijd door beide partijen vertrouwelijk behandeld. De ontvanger stelt, indien mogelijk en nodig, een passende oplossing voor aan de klant binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht. Dit voorstel wordt schriftelijk vastgelegd door de Kontekst Gooise Meren en wordt, door alle partijen voor gezien en akkoord bevonden, ondertekend. Indien een langere termijn noodzakelijk is, zal de ontvanger de klant hiervan in kennis stellen, uiterlijk 4 weken na ontvangst van de klacht.

Vaststellen oorzaak en oplossen probleem

De Kontekst Gooise Meren stelt de mogelijke oorzaken van de klacht vast en gaat na of een structurele oplossing c.q. preventieve maatregelen gewenst zijn.

Geschillen

Indien de klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan zal de klacht worden voorgelegd aan P3NL een klachten en geschillen commissie, waar de Kontekst Gooise Meren bij aangesloten is.Het oordeel van deze derde is voor beide partijen bindend. Klachten en de wijze van afhandeling worden voor de duur van 5 jaar bewaard.

10. Annulering incompanytrainingen

Incompanytrainingen kunnen tot 1 maand van te voren geannuleerd worden. Er wordt dan 100 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Bij annulering door de instelling binnen 1 maand van te voren wordt 50% van de totaalsom in rekening gebracht.

Annulering in verband met door de overheid ingestelde Covid maatregelen wordt niet in rekening gebracht. In dit geval worden nieuwe data in overleg met de instelling vastgesteld.

 

 

 

 

Scroll naar boven